Visie

In de loop der tijd is de Westelijke Groene Long van Almelo gaan verrommelen en dichtslibben. Als gevolg van de schaalvergroting in de landbouw zijn veel landschapselementen en –structuren verdwenen. Hierdoor is de kleinschaligheid en leesbaarheid in zowel het oostelijke als het westelijke deel van het gebied sterk afgenomen.

Vele particulieren zetten zich in om de cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten van het gebied te behouden. Om de Westelijke Groene Long een duurzame toekomst te bieden, is het van belang dit gebied een duidelijke betekenis te geven. Daarnaast wil de vereniging het gebied als eenheid versterken.

De vereniging Westelijke Groene Long Almelo heeft de kernkwaliteiten van het gebied in beeld gebracht. Deze vormen de basis voor een krachtige visie op de Westelijke Groene Long.